محتوا محتوا

محتوا با برچسب آزاده هشت سال دفاع مقدس.

بار عدم توانایی و پاسخگویی مسئولان بر دوش آزادگان و رزمندگان است
آزاده هشت سال دفاع مقدس:
بار عدم توانایی و پاسخگویی مسئولان بر دوش آزادگان و رزمندگان است
آزاده هشت سال دفاع مقدس گفت: امروز بار عدم توانایی و پاسخگویی مسئولان بر دوش آزادگان و رزمندگان است و نسل جدید از امثال من آزاده و رزمنده ای که در دسترس او هستیم درباره مشکلات و کمبود ها سئوال می کند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آزاده هشت سال دفاع مقدس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد