محتوا محتوا

محتوا با برچسب اخبر تفتگ.

یزد بدون مردم آباد نمی شود!
آیا زمانی قمی راه گذشته یزد را می رود؟
یزد بدون مردم آباد نمی شود!
توسعه را باید پابه پای مردم حرکت کرد. اگر مردم نخواهند، نباید جلو رفت تا جایی که متقاعد شوند. اینکه اطرافیان استاندار بویژه معاون سیاسی بدون توجه به هیچ توصیه و مشورتی تصمیم می گیرد اولین ضربه را استاندار یزد خواهد خورد.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اخبر تفتگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد