محتوا محتوا

محتوا با برچسب اصلاح گردنه علی آباد.

قول های پر پیچ و خم مسئولان و سرانجام پر ابهام اصلاح گردنه علی آباد
با گذشت یکسال از پروژه؛
قول های پر پیچ و خم مسئولان و سرانجام پر ابهام اصلاح گردنه علی آباد
قول های مقطعی و بی نتیجه مسئولان راهداری استان یزد سرانجام پروژه اصلاح گردنه علی آباد تفت را در هاله ای ابهام قرار داده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اصلاح گردنه علی آباد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد