محتوا محتوا

محتوا با برچسب امسال تجلی حضور آحاد مردم.

۱۳ آبان امسال تجلی حضور آحاد مردم در دفاع از انقلاب است
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تفت:
۱۳ آبان امسال تجلی حضور آحاد مردم در دفاع از انقلاب است
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تفت گفت: آبان امسال تجلی حضور آحاد مردم در دفاع از انقلاب ، دفاع از امام و شعارهای امام (ره) و مبارزه همیشگی با غرب است

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب امسال تجلی حضور آحاد مردم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد