محتوا محتوا

محتوا با برچسب بودجه شهرداری تفت.

افزایش بودجه شهرداری تفت به 6 میلیارد و 700 میلیون تومان
شهردار تفت:
افزایش بودجه شهرداری تفت به 6 میلیارد و 700 میلیون تومان
شهردار تفت در تشریح عملکرد یکساله خود گفت: بودجه شهرداری تفت به 6 میلیارد و 700 میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بودجه شهرداری تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد