محتوا محتوا

محتوا با برچسب تولید انار تفت.

سرمازدگی 15 میلیارد تومان به انارکاران تفتی خسارت زد
کاهش 80 درصدی تولید انار تفت در پی سرما زدگی؛
سرمازدگی 15 میلیارد تومان به انارکاران تفتی خسارت زد
سرمازدگی و تغییر شرایط اقلیمی باعث کاهش 80 درصدی تولید محصول انار و کاهش 70 درصدی محصول پسته در شهرستان تفت شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تولید انار تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد