محتوا محتوا

محتوا با برچسب خسارت سنگین کشاورزان تفتی.

محصولات انار تفت هر سال بدتر از سال قبل!/راه چاره چیست؟
نگاهی به خسارت سنگین کشاورزان تفتی:
محصولات انار تفت هر سال بدتر از سال قبل!/راه چاره چیست؟
متاسفانه هنوز کشاورزان تفتی به دنبال راه چاره برای مقابله با این آفت بودند که امسال به دلایل نامعلومی - به گفته برخی ها گرمی هوا- سر وکله افت دیگری پیدا شد که روی کرم گلوگاه را کم کرد...«مگس مدیترانه ای»!!!

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب خسارت سنگین کشاورزان تفتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد