محتوا محتوا

محتوا با برچسب خشکسالی گلوی انار تفت.

سرنوشت نامعلوم یاقوت های تفت/خشکسالی گلوی انار تفت را می فشارد
صبح تفت گزارش می دهد:
سرنوشت نامعلوم یاقوت های تفت/خشکسالی گلوی انار تفت را می فشارد
مقصر مهم نیست و آنچه باید به آن توجه کرد این است که خشکسالی ضربه جبران ناپذیری به اقتصاد کشاورزان زده و بازار صنعت محصولات انار را به سمت رکود کشانده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب خشکسالی گلوی انار تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد