محتوا محتوا

محتوا با برچسب دشت نی.

تصاویری دیده نشده از «دشت نی» تفت
طبیعت بکر تفت؛
تصاویری دیده نشده از «دشت نی» تفت
در منطقه «چم» شهر تفت طبیعت بکری وجود دارد که به دشت نی تبدیل شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دشت نی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد