محتوا محتوا

محتوا با برچسب دوربین کنترل سرعت در تفت.

دوربین ثبت تخلف یا مچ‌گیری از مردم تفت؟!
اندر احوالات جریمه هوشمند پلیس؛
دوربین ثبت تخلف یا مچ‌گیری از مردم تفت؟!
مشخص نیست دوربین کنترل سرعت نصب‌شده در ورودی تفت برای جلوگیری از تخلف است یا مچ‌گیری از مردم؟!

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دوربین کنترل سرعت در تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد