محتوا محتوا

محتوا با برچسب رئیس آبفار تفت.

روزانه هزار مترمکعب آبرسانی سیار به روستاهای تفت انجام می شود
رئیس آبفار تفت:
روزانه هزار مترمکعب آبرسانی سیار به روستاهای تفت انجام می شود
رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان تفت گفت: قیمت تمام شده هر مترمکعب آبرسانی سیار هزینه ای بین 10 تا 15 هزار تومان دارد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رئیس آبفار تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد