محتوا محتوا

محتوا با برچسب رئیس سازمان ملی بهره وری.

35 درصد رشد اقتصادی کشور در برنامه ششم بر عهده بهره وری است
رئیس سازمان ملی بهره وری در تفت:
35 درصد رشد اقتصادی کشور در برنامه ششم بر عهده بهره وری است
رئیس سازمان ملی بهره ایران در نشست شورای اداری شهرستان تفت گفت: سهم بهره وری در توسعه کشور در برنامه ششم مشخص شده و طبق آن 35 درصد رشد اقتصادی کشور با افزایش بهره وری باید صورت گیرد.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رئیس سازمان ملی بهره وری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد