محتوا محتوا

محتوا با برچسب رشيدپور.

مجري معروف سيما به بيمارستان منتقل شد
مجري معروف سيما به بيمارستان منتقل شد
مدیر روابط عمومی معاونت سیما گفت: رضا رشید پور دچار افت فشار شده است و در حال حاضر به بیمارستان بقیت الله منتقل شده است.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب رشيدپور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رشيدپور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد