محتوا محتوا

محتوا با برچسب رضارشيدپور.

مجري معروف سيما به بيمارستان منتقل شد
مجري معروف سيما به بيمارستان منتقل شد
مدیر روابط عمومی معاونت سیما گفت: رضا رشید پور دچار افت فشار شده است و در حال حاضر به بیمارستان بقیت الله منتقل شده است.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب رضارشيدپور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رضارشيدپور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد