محتوا محتوا

محتوا با برچسب رویکرد نو در جمع اوری زباله.

شهر تفت، نیازمند رویکرد نو در جمع اوری زباله
شهر تفت، نیازمند رویکرد نو در جمع اوری زباله
چه بسا بسیاری از مردم - که البته تعداد ان ها کم نیست- شهر را با میدان بسکتبال اشتباه می گیرند و نه تنها زباله درون سطل ها نمی اندازند بلکه با یک پرتاب ناقص، زباله های خود را حین حرکت به ده ها متر آن ور تر پرتاب می کنند!!!!

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رویکرد نو در جمع اوری زباله.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد