محتوا محتوا

محتوا با برچسب سواد خواندن و نوشتن.

95.6 درصد مردم تفت سواد خواندن و نوشتن دارند
نگاهی به وضعیت سوادآموزی در شهرستان تفت؛
95.6 درصد مردم تفت سواد خواندن و نوشتن دارند
طبق سرشماری صورت گرفته 97.5 درصد مردم مناطق شهری تفت و 93.7 درصد مردم مناطق روستایی تفت باسواد هستند که به طور میانگین 95.6 درصد مردم شهرستان تفت با سواد هستند.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سواد خواندن و نوشتن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد