محتوا محتوا

محتوا با برچسب سید حسین جعفری.

زمانبندی جمع آوری زباله های سطح شهر تفت اعلام شد
در مصاحبه با صبح تفت؛
زمانبندی جمع آوری زباله های سطح شهر تفت اعلام شد
مسئول روابط عمومی شهرداری تفت در مصاحبه با صبح تفت لیست زمانبندی جمع آوری زباله های سطح شهر تفت را اعلام کرد.
شعر: نماز
شعر: نماز
نماز صد دانه بنده           دسته به دسته با نظم و ترتیب        به صف نشسته هر آدمی هست        خوش قلب و رخشان نور سپیدی              در سینه آن نمازگزاری              در دین خاتم شیطان ها را            پیچیده درهم ...