محتوا محتوا

محتوا با برچسب سید محسن میرحسینی.

تجزیه طلبی اقلیم کردستان؛ کانون بحرانی جدید در منطقه
تحلیلگر مسائل سیاسی مطرح کرد
تجزیه طلبی اقلیم کردستان؛ کانون بحرانی جدید در منطقه
میر حسینی با اشاره به تجزیه طلبی اقلیم کردستان عراق گفت: آنچه حکومت اقلیم کردستان می خواهد انجام دهد به علت تحرکاتی است که دست هایی از بیرون می خواهند یک کانون بحران جدیدی در منطقه ایجاد کنند تا تهدیدی برای ایران، عراق و کل منطقه باشد.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب سید محسن میرحسینی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سید محسن میرحسینی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد