محتوا محتوا

محتوا با برچسب سیستم های مکانیزه و آبیاری تحت فشار.

فروش و صادرات انار تفت وضعیت مطلوبی ندارد
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت تفت:
فروش و صادرات انار تفت وضعیت مطلوبی ندارد
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت تفت فروش و صادرات انار در تفت را نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: محصول انار شهرستان تفت دارای دانه های بسیار درشت و آبدار است ولی ظاهری نامناسب دارد که این باعث شده تا انار تفت به خوبی فروش نرود.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب سیستم های مکانیزه و آبیاری تحت فشار.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سیستم های مکانیزه و آبیاری تحت فشار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد