محتوا محتوا

محتوا با برچسب شما قضاوت کنید.

شما قضاوت کنید؟
شما قضاوت کنید؟
شورای شهر تفت که توانایی تامین هزینه تدفین شهدا در بوستان را ندارد چرا پیشنهاد میدانی را که هنوز احداث نشده می دهد؟ و چرا اینکه سخن از تقبل ساخت مقبره شهدا در میدان بصیرت می کند؟

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب شما قضاوت کنید.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شما قضاوت کنید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد