محتوا محتوا

محتوا با برچسب شناخت مردم.

آنچه مهم است و هر شهروندی باید به آن توجه کند این است که شهری آّباد، با توسعه عادلانه و منطقی و منطبق بر اصول اصلی شهرسازی نیازمند شورای شهری متخصص است.
بهار تفت-3.jpg
آنچه مهم است و هر شهروندی باید به آن توجه کند این است که شهری آّباد، با توسعه عادلانه و منطقی و منطبق بر اصول اصلی شهرسازی نیازمند شورای شهری متخصص است.
سرنوشت شهر تفت در گرو شناخت مردم
سرنوشت شهر تفت در گرو شناخت مردم
آنچه مهم است و هر شهروندی باید به آن توجه کند این است که شهری آّباد، با توسعه عادلانه و منطقی و منطبق بر اصول اصلی شهرسازی نیازمند شورای شهری متخصص است.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شناخت مردم.