محتوا محتوا

محتوا با برچسب شهید محمد رضا دهقانی.

یادواره شهید محمد رضا دهقانی برای دومین سال متوالی در مقابل خانه پدر شهید برگزار شد.
به یاد شهید محمدرضادهقانی تفتی
IMG_1068-1.JPG
یادواره شهید محمد رضا دهقانی برای دومین سال متوالی در مقابل خانه پدر شهید برگزار شد.
یادواره شهید محمد رضا دهقانی در تفت از دریچه دوربین
یادواره شهید محمد رضا دهقانی در تفت از دریچه دوربین
یادواره شهید محمد رضا دهقانی برای دومین سال متوالی در مقابل خانه پدر شهید برگزار شد.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شهید محمد رضا دهقانی.