محتوا محتوا

محتوا با برچسب عمو کتابی تفت.

پیرمردی از روستای رشکوئیه که با دوچرخه خود مروج کتابخوانی است+فیلم
عمو کتابی تفت را بشناسید؛
پیرمردی از روستای رشکوئیه که با دوچرخه خود مروج کتابخوانی است+فیلم
«عمو کتابی» پیرمرد علاقمند هر روز کتابها را از کانون مساجد محل تحویل گرفته وبا انتقال به درخانه روستائیان به امانت گذاشته وروز بعد تحویل می گیرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب عمو کتابی تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد