محتوا محتوا

محتوا با برچسب فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان تفت.

هفته تودیع در بهار تغییرات تفت
یادداشت؛
هفته تودیع در بهار تغییرات تفت
عده ای تغییرات را سازنده و مثبت می دانند و معتقدند تغییرات لازمه بقای زندگی است و همانند این که آب ساکن می گندد و باید در جریان و تغییر و تحول باشد در زندگی اجتماعی هم می بایست تغییرات وجود داشته باشد، عده ای دیگر به صورت کلی مخالف....

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد