محتوا محتوا

محتوا با برچسب محصولات انار تفت.

محصولات انار تفت هر سال بدتر از سال قبل!/راه چاره چیست؟
نگاهی به خسارت سنگین کشاورزان تفتی:
محصولات انار تفت هر سال بدتر از سال قبل!/راه چاره چیست؟
متاسفانه هنوز کشاورزان تفتی به دنبال راه چاره برای مقابله با این آفت بودند که امسال به دلایل نامعلومی - به گفته برخی ها گرمی هوا- سر وکله افت دیگری پیدا شد که روی کرم گلوگاه را کم کرد...«مگس مدیترانه ای»!!!

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب محصولات انار تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد