محتوا محتوا

محتوا با برچسب منطقه چم.

تصاویری دیده نشده از «دشت نی» تفت
طبیعت بکر تفت؛
تصاویری دیده نشده از «دشت نی» تفت
در منطقه «چم» شهر تفت طبیعت بکری وجود دارد که به دشت نی تبدیل شده است.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب منطقه چم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد