محتوا محتوا

محتوا با برچسب موسسه خیریه دست های مهربان تفت.

«دست های مهربان» سینه به سینه «دست های مهربان» شد
مدیرعامل موسسه خیریه دست های مهربان تفت:
«دست های مهربان» سینه به سینه «دست های مهربان» شد
مدیرعامل موسسه خیریه دست های مهربان تفت گفت: فعالیت این موسسه بر اساس اعتمادسازی و بر پایه اصول باعث شد تا دست های مهربان سینه به سینه و نفربه نفر معرفی و به ظرفیت و شناخت امروز برسد.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب موسسه خیریه دست های مهربان تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد