محتوا محتوا

محتوا با برچسب نان گران شد.

نظارت به تعطیلات رفت نان گران شد
نظارت به تعطیلات رفت نان گران شد
قرار است امسال ۶۰ درصد نانوایی‌های تهران با اخذ مجوز و نصب تابلو از آرد غیریارانه‌ای استفاده کنند اما برخی نانوایان که هویت آزادپزی آنها مشخص نیست، در تعطیلات نوروز، قیمت نان را تا ۶۰ درصد افزایش دادند.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب نان گران شد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نان گران شد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد