محتوا محتوا

محتوا با برچسب هتل فراز.

زمین های تفت خوراک لذیذ برای زمین خواران!!!
کی خورد و کی بُرد؟!
زمین های تفت خوراک لذیذ برای زمین خواران!!!
بعد از تجربه تلخ هتل فراز، مردم با یک پروژه دیگر روبرو شدند به نام هتل قبله!! که گویا دست برخی یقه سفیدانی در کار است که قبله عالمِ برخی ها به حساب می آیند.
بعد از تجربه تلخ هتل فراز، مردم با یک پروژه دیگر روبرو شدند به نام هتل قبله!! که گویا دست برخی یقه سفیدانی در کار است که قبله عالمِ برخی ها به حساب می آیند.
کی خورد و کی بُرد؟!
photo_2016-11-15_09-59-42.jpg
بعد از تجربه تلخ هتل فراز، مردم با یک پروژه دیگر روبرو شدند به نام هتل قبله!! که گویا دست برخی یقه سفیدانی در کار است که قبله عالمِ برخی ها به حساب می آیند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب هتل فراز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد