محتوا محتوا

محتوا با برچسب هیئت های عزاداری تفت.

هیئت های عزاداری تفت در دهه اول کجا می روند؟
هیئت های عزاداری تفت در دهه اول کجا می روند؟
هیئت های مردمی عزاداری شهر تفت همزمان با دهه اول با حضور در محلات مختلف این شهر به عزاداری خواهند پرداخت.
هیئت های عزاداری تفت در دهه اول کجا می روند؟
سلام بر محرم (2)؛
هیئت های عزاداری تفت در دهه اول کجا می روند؟
هیئت های عزاداری شهر تفت در دهه اول محرم به عزاداری خواهند پرداخت.
تصاویر/ پخش آش نذری میان هیئت های عزاداری تفت
شور حسینی(24)
تصاویر/ پخش آش نذری میان هیئت های عزاداری تفت
پخش آش نذری یک از رسوماتی است که محله های تفت زمانی که میزبان هیئت های دیگر شهر هستند، انجام می دهند.