محتوا محتوا

محتوا با برچسب هیئت های عزاداری تفت.

سلام بر محرم (2)؛
هیئت های عزاداری تفت در دهه اول کجا می روند؟
هیئت های عزاداری شهر تفت در دهه اول محرم به عزاداری خواهند پرداخت.
شور حسینی(24)
تصاویر/ پخش آش نذری میان هیئت های عزاداری تفت
پخش آش نذری یک از رسوماتی است که محله های تفت زمانی که میزبان هیئت های دیگر شهر هستند، انجام می دهند.