محتوا محتوا

محتوا با برچسب ورودی تفت.

دوربین ثبت تخلف یا مچ‌گیری از مردم تفت؟!
اندر احوالات جریمه هوشمند پلیس؛
دوربین ثبت تخلف یا مچ‌گیری از مردم تفت؟!
مشخص نیست دوربین کنترل سرعت نصب‌شده در ورودی تفت برای جلوگیری از تخلف است یا مچ‌گیری از مردم؟!

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ورودی تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد