محتوا محتوا

محتوا با برچسب پسته تفت.

برداشت پسته در شهرستان تفت از دریچه دوربین
گزارش تصویری؛
برداشت پسته در شهرستان تفت از دریچه دوربین
ارقام مختلف کله قوچی، احمدآقایی، اکبرآبادی و... در شهرستان تفت به تولید ارائه می شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پسته تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد