محتوا محتوا

محتوا با برچسب پلمب ۱۵ واحد صنفی.

پلمب ۱۵ واحد صنفی متخلف در تفت
جانشین انتظامی شهرستان تفت:
پلمب ۱۵ واحد صنفی متخلف در تفت
جانشین انتظامی شهرستان تفت گفت:در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی طرح بازدید از صنوف در شهرستان تفت به مرحله اجرا گذاشته شد.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پلمب ۱۵ واحد صنفی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد