محتوا محتوا

محتوا با برچسب پیرمردی.

پیرمردی از روستای رشکوئیه که با دوچرخه خود مروج کتابخوانی است+فیلم
عمو کتابی تفت را بشناسید؛
پیرمردی از روستای رشکوئیه که با دوچرخه خود مروج کتابخوانی است+فیلم
«عمو کتابی» پیرمرد علاقمند هر روز کتابها را از کانون مساجد محل تحویل گرفته وبا انتقال به درخانه روستائیان به امانت گذاشته وروز بعد تحویل می گیرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پیرمردی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد