محتوا محتوا

محتوا با برچسب چنگال معادن.

نفس های تنگ روستای توران پشت تفت در زیر چنگال معادن
گزارش صبح تفت از یک بحران هویت:
نفس های تنگ روستای توران پشت تفت در زیر چنگال معادن
بی مهری ها و نامهربانی ها به توران پشت، این روستا را با بحران هویت مواجه کرده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب چنگال معادن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد