محتوا محتوا

محتوا با برچسب کیسه زباله.

پخش ۹۰۰ عدد گلدان و کیسه زباله در تفرجگاه دره گاهان
همزمان با روز طبیعت صورت گرفت؛
پخش ۹۰۰ عدد گلدان و کیسه زباله در تفرجگاه دره گاهان
در یک اقدام فرهنگی 900 عدد گلدان و کیسه زباله در تفرجگاه دره گاهان شهر تفت همزمان با روز طبیعت توزیع شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کیسه زباله.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد