محتوا محتوا

محتوا با برچسب ۱۳ آبان امسال تجلی حضور آحاد مردم در دفاع از انقلاب.

۱۳ آبان امسال تجلی حضور آحاد مردم در دفاع از انقلاب است
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تفت:
۱۳ آبان امسال تجلی حضور آحاد مردم در دفاع از انقلاب است
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تفت گفت: آبان امسال تجلی حضور آحاد مردم در دفاع از انقلاب ، دفاع از امام و شعارهای امام (ره) و مبارزه همیشگی با غرب است

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب ۱۳ آبان امسال تجلی حضور آحاد مردم در دفاع از انقلاب.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ۱۳ آبان امسال تجلی حضور آحاد مردم در دفاع از انقلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد