محتوا محتوا

محتوا با برچسب 13 محرم تفت.

فیلم/علامت گردانی در روز 13 محرم تفت
فیلم/علامت گردانی در روز 13 محرم تفت
علامت گردانی رسمی است که از سال گذشته در روز 13 محرم توسط جمعی از جوانان تفتی انجام می شود.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب 13 محرم تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد