محتوا محتوا

رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولین و کارگزاران نظام:


رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام: واقعيت اين است كه انقلاب اسلامی ملت ايران، اين كشور مهم را از چنگ مستكبران درآورده است و موجب انگيزه و بيداری رو به گسترش در جهان اسلام شده است و به همين علت آنها سعی می كنند با ضربه زدن به جمهوری اسلامی، به ديگران درس عبرت بدهند تا بدنبال چنين الگويی نروند.

پايگاه اطلاع رساني صبح تفت، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری حضرت آيت الله خامنه ای: رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز (سه شنبه) در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام، آرمانگرايی همراه با واقع بينی را رمز حركت پيشرو ملت و نظام اسلامی در 32 سال اخير برشمردند و با تأكيد بر تواناييها و ظرفيتهای تعيين كننده ملت ونظام اسلامی ،به تشريح ضرورتها و بايدها و نبايدهای مقابله با چالش های پيچيده دشمن پرداختند.
حضرت آيت الله خامنه ای فهم دقيق تركيب بسيار حساس و ظريف آرمانخواهی توام با واقع بينی را ضروری دانستند و افزودند: تركيب آرمانگرايی با واقعيات، در واقع حركت مجاهدانه در چارچوب تدبير است كه لازمه آن، آگاهی عموم مردم، دست اندركاران و همدلی و همراهی در همه عرصه ها است.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به چالش های نظام اسلامی از ابتدای پيروزی انقلاب از جمله ترورها، شورشهای قومی، جنگ تحميلی 8 ساله، تحريم های پی در پی، قضايای تير سال 78 و ماجراهای سال 88، خاطرنشان كردند: ظرفيت و توانايی های عظيم ملت ايران موجب شد كه نظام اسلامی از همه اين چالش ها با موفقيت عبور كند و در هر دوره نسبت به دوره قبل توانمندتر و قوی تر شود.
حضرت آيت الله خامنه ای شرط عبور موفقيت آميز از پيچ های تند و گردنه های سخت در مسير حركت رو به جلو نظام اسلامی را حفظ تركيب آرمانگرايی با واقع بينی و نگاه صحيح به توانايی ها و ظرفيت های كشور و ملت دانستند.
رهبرانقلاب با رد سخنان برخی افراد كه می گويند آرمان گرايی با واقع بينی نمی سازد خاطرنشان كردند: بسياری از آرمانهای انقلاب جزو مطالبات مردم است و به همين علت از  واقعيات مسلم و عينی جامعه محسوب می شود.
ايشان، عزت ملی، زندگی ايمان مدار، مشاركت در مديريت كشور، پيشرفت همه جانبه، استقلال اقتصادی – سياسی و برخورداری از آبروی بين المللی را از مطالبات واقعی مردم برشمردند و افزودند: اين خواسته های ملت دقيقاً در جهت آرمانهای انقلاب است و نشان می دهد كه آرمانگرايی با واقع بينی منافاتی ندارد.
حضرت آيت الله خامنه ای آرمانگرايی بدون توجه به واقعيات و بدون بكارگيری ساز و كارهای منطقی و معقول را خيال پردازی دانستند و افزودند: برای اينكه آرمانها در حد شعار باقی نماند بايد مسئولان و مردم آنها را بصورت منطقی و متين پيگيری كنند.
رهبر انقلاب ناديده گرفتن واقعيات جامعه را باعث اشتباه در قضاوت و خطا در انتخاب مسير برشمردند و افزودند: بايد براساس واقعيات، حركات خود را تنظيم كنيم كه در اين مسير، مراقبت از لغزشها و لغزشگاهها بسيار مهم است.
رهبر انقلاب در تشريح برخی لغزشگاهها به مسئله ای تحت عنوان «واقعيت پنداری» پرداختند.
ايشان افزودند: دشمنان انقلاب و اسلام سعی می كنند با واقعيت سازی و واقعيت نمايی، مسئولان و مردم را دچار خطا در محاسبات كنند.
حضرت آيت الله خامنه ای در همين زمينه به تلاش دشمن برای كوچك نشان دادن توان ملت ايران و بزرگنمايی توان جبهه استكبار اشاره كردند و گفتند: اگر اسير اين واقعيت نمايی شويم و در محاسبه توان خود و يا دشمن خطا كنيم راه را اشتباه خواهيم رفت.
ايشان دلبستگی به دنيا و ضعفهای نفسانی را از ديگر لغزشگاههايی دانستند كه در هنگام محاسبه واقعيات و انتخاب مسير، ايجاد خطا می كند.
حضرت آيت الله خامنه ای، تصور دستيابی به آرمانها بدون دادن هزينه را لغزشگاهی ديگر برشمردند و افزودند تكيه بر بخشی از واقعيات و نديدن همه مسائل واقعی در كنار يكديگر،  لغزشگاه ديگری است كه بايد مراقب آن بود.
حضرت آيت الله خامنه ای، ملاحظه همه واقعيات كشور در كنار يكديگر را، باعث اميدواری فراوان برشمردند و افزودند: اين واقعيات نشان می دهد كه اگر چه راه ملت ايران بسوی آرمانها، ‌دارای چالش است اما بن بستی در اين راه وجود ندارد.
ايشان به تلاش دشمنان انقلاب برای بن بست نشان دادن راه ملت ايران اشاره كردند و افزودند: آنها به صراحت می گويند بايد با تشديد فشارها و تحريمها، مسئولان ايران را وادار كرد كه در محاسبات خود تجديد نظر كنند اما ملاحظه  واقعيات باعث می شود كه ما نه تنها در محاسبات خود تجديد نظر نكنيم بلكه با اطمينان بيشتر به راه مورد نظر ملت ادامه دهيم.
رهبر انقلاب در تشريح تعدادی از واقعيات موجود افزودند: مقابله چند دولت مستكبر با جمهوری اسلامی و فشارهای روزافزون وپيچيده آنها واقعيتی است كه نبايد ناديده گرفته شود.
ايشان گفتند اين ‌ چند دولت مستكبر كه دارای تواناييهای سياسی و اقتصادی و رسانه ای هستند با دستگاه رسانه ای و تبليغاتی انصافاً قوی خود، سعی می كنند كه خود را جامعه بين المللی جا بزنند اما اين واقعيت ندارد.
رهبر انقلاب افزودند: البته اين چند دولت زورگو، سياه لشگر هم دارند اما اگر دست حمايت امريكا از اين سياه لشكرها برداشته شود آنها صفر هستند و در محاسبات جهانی اصولاً به حساب نمی آيند.
ايشان افزودند: واقعيت ديگر اين است كه دشمنی اين چند دولت مستكبر با نظام اسلامی به اصل نظام برمی گردد اما آنها تلاش می كنند كه علت مقابله با ملت ايران را،  مسئله هسته ای و دفاع از حقوق بشر جلوه دهند.
رهبر انقلاب خاطرنشان كردند: البته با پرونده بسيار سياه امريكا، صهيونيزم، انگليس و ديگر مستكبران در زمينه حقوق بشر، هيچكس اين دروغهای آنها را باور نمی كند.
حضرت آيت الله خامنه ای افزودند: واقعيت اين است كه انقلاب اسلامی ملت ايران، اين كشور مهم را از چنگ مستكبران درآورده است و موجب انگيزه و بيداری رو به گسترش در جهان اسلام شده است و به همين علت آنها سعی می كنند با ضربه زدن به جمهوری اسلامی، به ديگران درس عبرت بدهند تا بدنبال چنين الگويی نروند.
رهبر انقلاب اسلامی جديد نبودن چالش های كنونی پيش روی نظام اسلامی را يكی ديگر از واقعيات موجود دانستند و افزودند: در برهه ای، كشتی های ايران در خليج فارس هدف حمله قرار می گرفت و يا پايانه های نفتی و مراكز صنعتی در زير چتر بمباران دشمن بود اما امروز بدخواهان نظام اسلامی جرأت نزديك شدن به ايران را ندارند.
پيشرفت مستمر نظام اسلامی در عرصه های گوناگون بويژه دانش های پيچيده و انحصاری در شرايط تحريم و تهديد ،ديگر واقعيتی بود كه حضرت آيت الله خامنه ای به آن اشاره كردند.
ايشان افزايش توانمندی و اعتماد به نفس نظام اسلامی در مقابله با تهديدها را يكی ديگر از واقعيات برشمردند و تأكيد كردند: واقعيت ديگر اين است كه جبهه مقابل نظام اسلامی به رهبری امريكا و صهيونيزم در مقايسه با گذشته به مراتب ضعيف تر شده است.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان كردند: افزايش تهديد پذيری رژيم صهيونيستی بعد از حوادث و انقلابهای منطقه، شكست های رژيم صهيونيستی در جنگ های 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه، سرنوشت امريكا در عراق، مشكلات فزاينده و تمام نشدنی امريكا در افغانستان، و شكست امريكا در سياستهای خاورميانه ای خود، نمونه های عينی از ضعف روز افزون جبهه مقابل است.
حضرت آيت الله خامنه ای، وجود بحران در كشورهای غربی مخالف نظام اسلامی را از ديگر واقعيات دانستند و افزودند: خطر جدی بحران اقتصادی در اتحاديه اروپا و منطقه يورو، بی ثباتی در چندين كشور اروپايی و سقوط چند دولت اروپايی، كسری بودجه بالا در امريكا و شكل گيری جنبش نود و نه درصدی، حوادث مهمی هستند كه نبايد از آنها غافل شد.
ايشان تأكيد كردند: مشكلات اقتصادی كشورهای غربی با مشكلات اقتصادی كشور ما تفاوت اساسی دارد زيرا مشكلات ما همانند مشكلات گروه كوهنوردی است كه در حال حركت به سمت قله، دچار مشكلاتی می شود اما حركتش همچنان ادامه دارد در حاليكه مشكلات اقتصادی غرب همانند اتوبوسی است كه در زير بهمن مانده است.
حضرت آيت الله خامنه ای تحولات شمال افريقا و منطقه رااز ديگر واقعيات برشمردند و خاطرنشان كردند: توانايی های افزايش يافته نظام اسلامی از جمله واقعيات بسيار مهم است.
ايشان با اشاره به منابع بسيار غنی نفت، گاز و معدنی كشور افزودند: نيروی انسانی و جمعيت 75 ميليونی بويژه جمعيت جوان، پرنشاط و تحصيل كرده يكی از واقعيات و نقاط قوت اساسی كشور است كه از عوامل مهم پيشرفت نيز به شمار می رود.
رهبر انقلاب اسلامی در همين زمينه به موضوع سياست كنترل جمعيت اشاره كردند و ضمن تأكيد بر لزوم بازنگری در اين سياست خاطرنشان كردند: در اوائل دهه هفتاد اجرای اين سياست بنابر مصالحی، صحيح بود اما ادامه آن در سالهای بعد خطا بود.
حضرت آيت الله خامنه ای تأكيد كردند: بررسی های علمی و كارشناسی نشان می دهد كه اگر سياست كنترل جمعيت ادامه پيدا كند، به تدريج دچار پيری و در نهايت كاهش جمعيت خواهيم شد، بنابراين مسئولان بايد با جديت در سياست كنترل جمعيت تجديد نظر كنند و صاحبان رسانه و تريبون از جمله روحانيون در جهت فرهنگ سازی اين موضوع اقدام كنند.
گستاخ تر شدن دشمن در صورت انعطاف و عقب نشينی ايران با هر توجيه و بهانه ای ،از ديگر واقعياتی بود كه رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره و نمونه هايی برای آن ذكر كردند.
حضرت آيت الله خامنه ای افزودند: در آن دوره ای كه ادبيات مسئولان ما آميخته به تملق گويی از غرب و امريكا شد، فردی كه مجسمه شرارت بود، به خود اجازه داد كه جمهوری اسلامی ايران را محور شرارت معرفی كند.
ايشان همچنين با اشاره به دوره ای كه برخی عقب نشينی ها در موضوع هسته ای انجام شد خاطر نشان كردند در آن دوره بواسطه همراهی با غربی ها و عقب نشينی هايی كه انجام گرفت، آنها آنقدر جلو آمدند كه من مجبور شدم شخصاً وارد ميدان شوم.
رهبر انقلاب افزودند: غربی ها در آن دوره آنقدر گستاخ شدند كه حتی هنگامی كه مسئولان ما به سه سانتريفيوژ قانع شده بودند، آنها مخالفت كردند اما امروز 11 هزار سانتريفيوژ در كشور فعال است.
حضرت آيت الله خامنه ای تأكيد كردند اگر آن عقب نشينی ها ادامه پيدا می كرد قطعا امروز از پيشرفتهای هسته ای و نشاط و ابتكار علمی در كشور خبری نبود.
ايشان كُند و ناكارآمد شدن حربه تحريم در صورت مقاومت مدبرانه در مقابل آن را يكی ديگر از واقعيات دانستند و افزودند: فشارهای اقتصادی كنونی بر ضد نظام اسلامی، همچون گذرگاه و برهه ای است كه كشور از آن عبور خواهد كرد زيرا ادامه طولانی مدت آن به نفع كشورهای غربی نيست.
رهبر انقلاب اسلامی، آمريكا و رژيم صهيونيستی را تنها نفع برندگان از فشار بر جمهوری اسلامی خواندند و تأكيد كردند: بقيه كشورهايی كه وارد ماجرا شده اند، با زور فشار و يا رودربايستی بوده است و اين شرايط ادامه پيدا نخواهد كرد.
حضرت آيت الله خامنه ای استثنا شدن 20 كشور از تحريم نفتی ايران و تلاش برخی كشورهای غربی برای دور زدن تحريم ها را از نشانه های امكان پذير نبودن ادامه شرايط كنونی بر شمردند و خاطر نشان كردند: همه اين واقعيات نشان ميدهد كه بايد با توكل بر خدا،  افزايش خطرپذيری، استفاده از تدبير و درايت، راه مقاومت را ادامه داد.
ايشان استفاده هوشمندانه و مدبرانه از ظرفيت ها و توانايی ها در مقابل چالش ها را معنای واقعی شرايط بدر و خيبر دانستند و افزودند: بايد به مسائل كشور با اين ديد و با تركيبی از آرمانها و واقعيت های تشويق كننده نگريسته شود.
رهبر انقلاب اسلامی اقتصاد را موضوع بسيار مهم برای كشور و حركت رو به جلوی آن دانستند و تأكيد كردند: هدف دشمن از فشارهای اقتصادی در شرايط كنونی، لطمه زدن به «رشد و رفاه ملی» و ايجاد مشكل برای مردم بمنظور دلسرد و جدا كردن آنان از نظام اسلامی است.
حضرت آيت الله خامنه ای افزودند: از چند سال قبل مشخص بود كه طراحی دشمن بر اقتصاد كشور متمركز شده است و بر همين اساس شعارهای سال های اخير همچون اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف - ‌كار مضاعف، جهاد اقتصادی و توليد ملی و حمايت از كار و سرمايه ايرانی به عنوان حلقه هايی برای ايجاد يك منظومه اقتصادی مطرح شد تا حركت عمومی كشور در عرصه اقتصادی ساماندهی شود.
ايشان راه مقابله با فشارهای اقتصادی را اجرای اقتصاد مقاومتی دانستند و در تبيين الزامات  اقتصاد مقاومتی افزودند: مردمی كردن اقتصاد با اجرای سياستهای كلی اصل 44 و توانمندسازی بخش خصوصی، كاهش وابستگی به نفت، مديريت مصرف، استفاده حداكثری از زمان، منابع و امكانات، و حركت براساس برنامه و پرهيز از تغيير ناگهانی قوانين و سياستها از اركان اقتصاد مقاومتی بشمار می روند.
رهبر انقلاب اسلامی درخصوص مديريت مصرف تأكيد كردند: امروز تعادل در مصرف يك حركت جهادی است و همه دستگاههای دولتی و غيردولتی و همچنين آحاد مردم بايد موضوع پرهيز از اسراف و استفاده از توليدات داخلی را جدی بگيرند.
حضرت آيت الله خامنه ای در اين ديدار كه در چهارمين روز از ماه مبارك رمضان برگزار شد مغتنم شمردن روزها و شبهای اين ماه پربركت را به مسئولان و مردم توصيه كردند.
رهبر انقلاب در پايان سخنانشان، مسئله وحدت و همبستگی را بسيار مهم خواندند و خطاب به مسئولان گفتند: ملت خوشبختانه متحد است و شما بايد با پرهيز از اختلافات بی فايده و رسانه ای كردن اين اختلاف از اتحاد ملت صيانت كنيد.
ايشان تأكيد كردند: متهم كردن متقابل سه قوه بسيار مضر است و مسئولان هم بدانند كه اين كارها در بين مردم برای آنان هيچگونه آبرو و وجهه ای ايجاد نمی كند.
حضرت آيت الله خامنه ای افزودند: واقعيت اين است كه مشكلات وجود دارد اما نبايد آنها را گردن اين و آن انداخت بلكه بايد با وحدت و تدبير آنها را حل كرد و اين كار، حتماً شدنی و امكان پذير است.
در ابتدای این دیدار، رئیس‌جمهور بر تعهد دولت به ارزش‌ها، اصول و حقوق اساسی ملت نظیر توحید، عدالت، آزادی، كرامت مردم، پاك‌دستی، خدمت‌گزاری و پیشرفت كشور تأكید و گزارشی از عملكرد هفت‌ساله دولت را در عرصه‌های مختلف بیان كرد.
آقای احمدی‌نژاد با اشاره به قرار گرفتن ماهواره ایرانی در مدار و پیوستن كشورمان به باشگاه فضایی، تولید و تأمین سوخت رآكتورهای داخلی، فعالیت 11 هزار دستگاه سانتریفیوژ در مجتمع‌های غنی‌سازی و ساخت 20 رادیو دارو، از سرعت چند برابری رشد علمی كشورمان در مقایسه با رشد علمی جهان خبر داد و افزود: تقویت روحیه امید و خودباوری به‌ویژه در میان جوانان در صدر جهت‌گیری‌های دولت است.
رئیس‌جمهور با بیان برخی آمارها و ارقام در طول هفت سال اخیر و مقایسه با گذشته، به هشت برابر شدن تولیدات علمی بخش پزشكی، افزایش چهار برابری سهم كشور در تولیدات علمی منطقه و رشد بیش از چهار برابری مقالات علمی نمایه شده در مجلات معتبر بین‌المللی در حوزه وزارت علوم اشاره كرد و افزود: سهم ایران در تولید علم جهان از یك‌دهم درصد در سال 57 به سه‌دهم درصد در سال 84 و 1.2 درصد در سال 90 رسیده است كه 12 برابر افزایش را در طول هفت سال گذشته نشان می‌دهد.
آقای احمدی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به پیشرفت‌های كشور در حوزه صنعت اشاره كرد و با یادآوری افزایش ظرفیت تولید در بخش‌های مختلف گفت: ایران در بخش تولید خودرو در رتبه سیزدهم، در تولید فولاد در رتبه هفدهم و در تولید مس در رتبه دهم جهان قرار دارد.
رئیس‌جمهور با بیان اینكه سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز از 21 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 110 هزار میلیارد تومان در سال 90 رسیده است، افزود: با بهره‌برداری از تمام فازهای پارس جنوبی، مشكل برداشت از مخازن مشترك نیز رفع می‌شود.
رئیس‌جمهور افزود: علاوه بر سرمایه‌گذاری 335 هزار میلیارد تومانی در حوزه راه و شهرسازی، در هفت سال اخیر، شش میلیون و 719 هزار واحد مسكونی ساخته شده است.
وی از افزایش تولیدات كشاورزی به 110 میلیون تن در سال 90 خبر داد و با بیان اینكه صادرات محصولات كشاورزی نیز از 2.27 میلیون تن در سال 84 به 5.51 میلیون تن در سال گذشته رسید، به پیشرفت‌ها در بخش آبیاری تحت فشار، ظرفیت صنایع تبدیلی كشاورزی و تحقیقات اشاره كرد.
آقای احمدی‌نژاد همچنین با تأكید بر افزایش توجه دولت به بخش فرهنگ، به افزایش 9.3 برابری بودجه عمومی فرهنگ و 27.6 برابری بودجه حوزه دین اشاره و خاطرنشان كرد: 27 اثر تاریخی تا پایان سال 90 به ثبت جهانی رسید و رتبه ایران از 32 به 14 ارتقا یافت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، كاهش ضریب جینی از چهارصد و بیست و سه هزارم در سال 84 به سی و هشت صدم در سال 90 و متوسط رشد اقتصادی شش درصد در هر سال را مورد اشاره قرار داد و در مورد واگذاری شركت‌های دولتی بر اساس اصل 44 قانون اساسی نیز گفت: تا سال 84 سه هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده بود كه این میزان تا پایان سال 90 به 115 هزار میلیارد تومان رسید.
رئیس‌جمهور همچنین از صرفه‌جویی 32 میلیارد دلاری مصرف انرژی بر اثر اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها خبر داد و طرح‌های دولت را در زمینه اصلاح درآمدهای مالیاتی، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح نظام توزیع، كاهش وابستگی بودجه به نفت برشمرد.
وی به طرح ویژه دولت برای تكمیل 905 طرح بزرگ كشور تا پایان فعالیت دولت دهم  اشاره و خاطرنشان كرد كه طرح‌های نیروگاهی، شبكه ریلی، 9 پالایشگاه و ساخت ورزشگاه‌ها، جزو این طرح‌هاست كه تكمیل آن‌ها نیازمند 168 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است.
آقای احمدی‌نژاد هدف از بیان این پیشرفت‌ها و مقایسه آن‌ها با ادوار گذشته را نادیده گرفتن خدمات پیشین و یا ادعای نبود ضعف و اشكال ندانست و افزود: تشریح پیشرفت‌ها با انگیزه تأكید مجدد بر توانایی‌های ملت و یادآوری این نكته است كه می‌توان با حفظ اصول و آرمان‌ها، تكیه بر قدرت مردم و توكل به خداوند، با سرعت مضاعف حركت كرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به طراحی دشمن در تجمیع توان و تجربه خود به‌منظور وارد كردن فشارهای سنگین برای مختل كردن بازار نفت و مبادلات خارجی ایران و ایجاد جنگ روانی گسترده در این بخش‌ها اشاره و از تشكیل جلساتی در سه سطح نمایندگان بین قوا، ستاد دستگاه‌های عملیاتی و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای خنثی كردن توطئه‌ها خبر داد.
رئیس‌جمهور همچنین با یادآوری برنامه استكبار برای منحرف كردن مسیر حركت انقلاب‌های مردمی گفت: جبهه استكبار در مسیر بن‌بست حركت می‌كند و ملت‌ها با جوشش و حركت، این مسیر را تغییر خواهند داد.رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


اخبار شهرستان اخبار شهرستان