Skip to Content

 

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آب تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آب تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

فرهنگی فرهنگی

محتوا با برچسب آب تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

دانلود دانلود

محتوا با برچسب آب تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب آب تفت.

رئیس آبفا شهری تفت:
قطعی آب نداریم، افت فشار چرا! / تفتی ها صرفه جویی کنند
رئیس اداره آب و فاضلاب شهری تفت گفت: قطعی آب تنها در زمانی که آب انتقالی به استان یزد قطع شده بود رخ داد که آن هم فقط در قسمتی از خیابان دارائی و شهرک احرار بود.

شهرستان تفت شهرستان تفت

محتوا با برچسب آب تفت.

قطعی آب نداریم، افت فشار چرا! / تفتی ها صرفه جویی کنند
رئیس آبفا شهری تفت:
قطعی آب نداریم، افت فشار چرا! / تفتی ها صرفه جویی کنند
رئیس اداره آب و فاضلاب شهری تفت گفت: قطعی آب تنها در زمانی که آب انتقالی به استان یزد قطع شده بود رخ داد که آن هم فقط در قسمتی از خیابان دارائی و شهرک احرار بود.

عناوین وبژه عناوین وبژه

محتوا با برچسب آب تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

تصویر روز تصویر روز

محتوا با برچسب آب تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

صبح کشور صبح کشور

محتوا با برچسب آب تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

صبح یزد صبح یزد

محتوا با برچسب آب تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد