Skip to Content

 

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب افت فشار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب افت فشار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

فرهنگی فرهنگی

محتوا با برچسب افت فشار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

دانلود دانلود

محتوا با برچسب افت فشار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب افت فشار.

رئیس آبفا شهری تفت:
قطعی آب نداریم، افت فشار چرا! / تفتی ها صرفه جویی کنند
رئیس اداره آب و فاضلاب شهری تفت گفت: قطعی آب تنها در زمانی که آب انتقالی به استان یزد قطع شده بود رخ داد که آن هم فقط در قسمتی از خیابان دارائی و شهرک احرار بود.

شهرستان تفت شهرستان تفت

محتوا با برچسب افت فشار.

قطعی آب نداریم، افت فشار چرا! / تفتی ها صرفه جویی کنند
رئیس آبفا شهری تفت:
قطعی آب نداریم، افت فشار چرا! / تفتی ها صرفه جویی کنند
رئیس اداره آب و فاضلاب شهری تفت گفت: قطعی آب تنها در زمانی که آب انتقالی به استان یزد قطع شده بود رخ داد که آن هم فقط در قسمتی از خیابان دارائی و شهرک احرار بود.

عناوین وبژه عناوین وبژه

محتوا با برچسب افت فشار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد